ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය-සම්මන්ත්‍රණය-මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා ඕමානයේදී-2017/04/28