එතෙර අපි ඕමාන් සහෝදරත්වයෙන් නේත්‍රා පරිගණක පාසලට තෑගි

එතෙර අපි ඕමාන් ශාඛාවේ ඉල්ලීමකට අනුව ,ඕමානයේ ශිු ලාංකික සහෝදරත්වයේ නොමසුරු දායකත්වයෙන් රැපවාහිනි යන්ත්‍රය ක්,වැකුම් ක්ලීනර් යන්ත්‍රය ක් සහා ශිෂ්‍ය ටී ෂර්ට් තොගයක් යන පරිත්‍යාග ඕමානයේ එතෙර අපි නියෝජිත නිසන්සලා සිල්වා මෙනවිය විසින් නේත්‍රා පරිගනක පාසල වෙනුවෙන් ඌව පලාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතාට ජුලි 10 දින භාරදෙන ලදී.

Images

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.