කුවේට් 'ලාංකීය සිත්තම' අරඹමින්...

එතෙර අපි සංවිධානයේ කුවේට් ශාඛාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වැලි කතරේ ලාංකීය සිත්තම-කලා උලෙළේ තරග අංශ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් 2017-11-24 වන දින සවස 3.00ට කුවේට් තානාපති කාර්යාලය පරිශ්‍රයක්දී සමාරම්බක උත්සවක් පවත්වා නර්තන අංශයේ තරග ආරම්භ කරන ලදී. එම අවස්තාවට තරග අංශ සඳහා ඉදිරිපත්වන දරුවන් හා දෙමාපියන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් ආරම්භක උත්සවය පැවැත්විනි...

Images

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.