නාපොලියේ එතෙර අයට සම්මන්ත්‍රණයක්..

ඉතාලියෙ, නාපොලියේ ජිවත් වන ලාංකිකයින්ට දේශපාලන රැකවරණ හෝ මානුෂිය පදනම මත පෙරමෙස්සෝ සොජොර්නයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව හා නව නිති, තවත් කරැනු සමිබන්දව.නොවැමිබර් 12 ඉරිදා පවත්වපු සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන ලදී.ඒ සදහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල සංඛයවක් සහභාගී වූ බව වාර්තාවිය.එතෙර අපි නාපෝලි ශාඛාව EX OPG සංවිධානය සමග එක්ව මෙහෙයවනු ලැබූ ඉතාලියේ දේශපාලන රැකවරණ, මානුෂික හේතුන් මත රැදී සිටීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම ඇතුළු ඉතාලිය තුළ ජීවත්වන සංක්‍රමණික ජනතාවට බලපාන නීතී සමබන්දව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් නොවැම්බර් 12 වන ඉරුදින නාපෝලි නගරයේදී පැවැත්විණි. එම අවස්ථාවට නාපෝලි නගරයේ විශාල ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් සම්බන්ද වූ අතර එම අවස්ථාවට සම්බන්දවූ බොහෝ පිරිසක් මෙම වැඩසටහන ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබීය.

Images

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.