ලේ දන්දීමේ කදවුර-2017,එතෙර අපි කටාර්

එතෙර අපි කටාර් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 22 දින දෝහා Sri Lankan Stafford පාසලේදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී.මෙම අවස්ථාවට ආරාධිතයන් වශයෙන් දෝහා Sri Lankan Stafford පාසලේ විදුහල්පති තුමා සහ Hamad රෝහලේ ලේ බැංකුවේ අංශ ප්‍රධානි Sadika Abbas මැතිනිය සහභාගී විය.මෙම අවස්ථාවට විශාල පිරිසක් සහභාගී වූ අතර සහභාගී වුවන් සදහා සංග්‍රහ කටයුතු ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීයවේදීන් හා දෝහා ශ්‍රී ලංකික ව්‍යාපාර ප්‍රජාව විසින් සිදුකරන ලදී.

Images