එතෙර අපි එක්සත් රාජධානි ශාඛාවෙන් ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ට හරසර

එතෙර අපි එක්සත් රාජධානි කමිටුව විසින් ලන්ඩනයේ තිබෙන Rising Sun හෝටලයේදී ඊයේ සවස (07-08-2017) ලෝක මළල ක්‍රිඩා තරගාවලියට සහබාගි වීමට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ජාතික මළල ක්‍රීඩකය කණ්ඩායම මහත් හරසරින් පිලිගනීමට විශේෂ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුනි.

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.