ශ්‍රී ලංකාවේ අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සහන ලබාදීම

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා ගංවතුරින් සහ නායයාම් වලින් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රංශයේ ජීවත්වන අපගේ හෘදයාංගම දායකත්වය ලබා දිය යුතු මොහොතයි මේ.......
මේ වන විටත් ප්‍රංශයේ එතෙර අපි සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත මුදල් ආධාර යැවීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ඒ සඳහා ඔබගේද කාරුණික දායකත්වය අප ඉතා අගය කරන්නෙමු.
ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි හැකි පමණින් ආධාර ලබා දීම සඳහා විමසන්න.

Fonseka : 07 68 46 89 59 , Nuwantha : 06 89 91 68 65 , Sadhana : 06 46 89 75 83

 

Donation via PayPal