එතෙර අපි එක්සත් රාජධානි ශාඛාවෙන් ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ට හරසර

එතෙර අපි එක්සත් රාජධානි කමිටුව විසින් ලන්ඩනයේ තිබෙන Rising Sun හෝටලයේදී ඊයේ සවස (07-08-2017) ලෝක මළල ක්‍රිඩා තරගාවලියට සහබාගි වීමට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ජාතික මළල ක්‍රීඩකය කණ්ඩායම මහත් හරසරින් පිලිගනීමට විශේෂ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුනි.

Add new comment

Image CAPTCHA