"එතෙර අපි" ඉතාලියේ නාපොලි නගරදී අභිමානවත්ව මුළුදුන් වගයි.